جشن های زمستانه در روستا

ددر روزگارانی نه چندان دور عموم مردم به بهانه های مختلف در کنار هم جمع می شدند و به شادی می پرداختند . درک درست مردم از زندگی  ، نوع نگاه به زندگی و در کنار هم بودن بود که زندگی را با تغییر مواجه کرده بود . به اعتقاد روانشناسان شادی مسری است و زمانی که در درون جامعه گسست بوجود می آید کل جامعه دچار سستی و بی حالی می گردد.

 

به باور اکثر مردم ساده بودن ، توقعات معقول از زندگی ، ایمان قوی و کاهش فاصله طبقاتی از مهمترین دلایل نزدیک بودن مردم در گذشته بوده  که من به چند مورد از مستندات مشهود اشاره می کنم.
1-       
قلیه کردن  : در فصل پاییز و زمستان هر وقت در ده کشتار گوسفند یا بز انجام می شد با دو سیر و نیم گوشت پر چربی که شب قبل می خریدند ، بساط آبگوشت دایر می شد و این هم برای انان جشنی بود . پدر یکی از گوسفندان چاق و چله  را ذبح می کردو مادر با هنرمندی خاصی آن را با استفاده از چربی دنبه اش سرخ می نمود و با ترکیبی از آرد و نمک دود می داد و در محلی خنک آویزان می کرد . آنگاه در تمام فصل زمستان که کشتار دام در ده کم بود کم کم از آن برداشت می کرد و به مصرف تهیه آبگوشت می رساند و انصافاً چقدر خوشمزه بود .  این طرز تهیه ذخیره سازی ( کنسرو سازی ) گوشت را " قورمه کردن " یا " قلیه کردن "  می نامند . همه اعضای خانوداه با هم جمع می شدند و دور هم از این غذای خوشمزه که عموماً در سال یک بار انجام می شد می خوردند و مقداری نان روغنی و یک مقداری " قلیه "  را هم به فامیل نزدیک می دادند.
2-     
شلغم پختن :در فصل زمستان که عموم خانه ها مطبخ  داشت و شب ها همیشه برای آتش کرسی روشن بود ، عموم مردم از آتش آن برای پختن شلغم و یا آب گرم کردن استفاده می کردند . پختن شلغم یکی از جشن های خانوادگی بود که هر صبح با خوردن ته دیگ شلغم به مرحله هیجان می رسید.
3-     
کشت گندم و جو : یکی از کارهای فصل زمستان که اکثر مردم انجام می دادند کشت گندم و جو و گاهاً هیزم کندن بود که بدلیل همکاری و تعاون مردم با همدیگر و نهارهای صحرایی از جذابیت خاصی برخوردار بود.
4-     
شب نشینی به بهانه " کف زدن " : نشستن دور کرسی ، با هم بودن و روابط چهره به چهره را تداعی می نمود که همه این موارد کاهش استرس و کاهش کدورت های خانوادگی و افزایش شادی را به همراه داشت.
5-     
صبحانه و نهار در صحرا :  من از  صبحانه خوردن در صحرا با همه تکرار شدنش هرگز دلزده نشده ام و هنوز هم هیچ جایگزینی برای آن نیافته ام.
6-     
آفتاب گیری : استفاده از هوای مطبوع طبیعی و نور آفتاب فرصت بی نظیری است که مردم در زمان های گذشته از ان استفاده می کردند که اکثر مواقع با آتش روشن کردن و نقل خاطرات شادی آفرین همراه بود.
وجوه مشترک همه این موارد با هم بودن اعضای خانواده ، همکاری و تعاون در کار ها ، گفتگوهای چهره به چهره و... است که می تواند در دنیای پر استرس کنونی به کار آید.

نویسنده :مهدی معصومیان